اطلاعیه مهم

تلویزیون ژئووال

در این مسابقه چه خبر است؟

با دنیای ژئوتکنیک و دیوار خاک مسلح بیشتر آشنا شوید

اساتید و حامیان علمی

دکتر فردین جعفرزاده 

رئیس انجمن ژئوتکنیک ایران

دکتر کامبیز بهنیا

دکتر کامبیز بهنیا

رئیس کمیته داوران مسابقات

دکتر ویلیام کیچ

دکتر ویلیام کیچ

مشاور آیین نامه

دکتر اسکات مری

دکتر اسکات مری

مشاور آیین نامه

تاریخچه و میزبانان ژئووال :

دوره هفتم مسابقات ژئووال

اردیبهشت ماه 1403

تمامی اطلاعیه ها

دانشگاه علم و صنعت

میزبان هفتمین دوره

دوره ششم مسابقات ژئووال

اردیبهشت ماه 1402

بیشتر بدانید!
دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

میزبان ششمین دوره

دوره پنجم مسابقات ژئووال

اردیبهشت ماه 1398

بیشتر بدانید!
دانشگاه صنعتی شریف

دانشگاه صنعتی شریف

میزبان پنجمین دوره

دوره چهارم مسابقات ژئووال

اردیبهشت ماه 1397

بیشتر بدانید!
دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

میزبان چهارمین دوره

دوره سوم مسابقات ژئووال

اردیبهشت ماه 1396

بیشتر بدانید!
دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

میزبان سومین دوره

دوره دوم مسابقات ژئووال

اردیبهشت ماه 1395

بیشتر بدانید!
دانشگاه شهید رجایی

دانشگاه شهید رجایی تهران

میزبان دومین دوره

دوره اول مسابقات ژئووال

اردیبهشت ماه 1394

بیشتر بدانید!
دانشگاه شهید رجایی

دانشگاه شهید رجایی تهران

میزبان اولین دوره