پوستر ششمین دور مسابقه ژئووال

اطلاعیه دور ششم مسابقه

حامیان ششمین دور ژئووال :

حامیان سطح یک

اسپانسرهای سطح یک، با بیشترین حمایت مالی، نماد تعهد و تمامیت در مسابقه ما هستند.

حامیان سطح دو

اسپانسرهای سطح دو، به عنوان حامیان قدرتمند، تجربه مسابقه را بهبود می‌بخشند و منابع لازم را فراهم می‌کنند.

حامیان سطح سه

اسپانسرهای سطح سه، به عنوان شرکای برجسته و استراتژیک، مسابقه را به سطح ویژه‌تری رسانده و توسعه آن را حمایت می‌کنند.

حامیان سطح چهار

اسپانسرهای سطح چهار، با حمایت مالی بزرگ، مسابقه را به سطحی منحصر به فرد ارتقا می‌دهند.

حامیان معنوی

حامیان معنوی عبارتند از افراد یا سازمان‌هایی که بدون حمایت مالی مستقیم، با ارائه حمایت و انگیزه روحی، اعتقادی و معنوی، مسابقه را تقویت می‌کنند.