پارکینگ

این فرم برای دریافت اطلاعات ماشین افرادی است که میخواهند همراه خود وسیله نقلیه بیاورند.
لطفا شماره تماس خود را وارد کنید.
لطفا شماره پلاک ماشین خود را وارد کنید.
لطفا نوع و رنگ وسیله نقلیه خود را وارد کنید.
به درخواست دانشگاه لطفا سمت و نقشی که در این رویداد دارید را مشخص بفرمایید.

محل پارکینگ در نظر گرفته شده