آیین نامه مسابقات را از لینک زیر دانلود نمایید :

 

آیین نامه چهارمین دوره مسابقات دیوار خاک مسلح


(نسخه نهایی شامل فرم داورى گزارشكار نهايى)

1396/12/8قالب گزارش کار نهایی چهارمین دوره مسابقات :

از اینجا دانلود نمایید.

 1396/12/8