کمیته سیاست­گذاری چهارمین دوره مسابقات:

مهندس آرميتا اوبائي

مهندس مهدیه سادات ترابی

مهندس نیلوفر زنگباری

مهندس ندا مكّرم

مهندس محمد افرازی

مهندس علی بیات

مهندس محمد توکل

مهندس آرش جواهری

مهندس حمیدرضا حامد­­نسیمی

مهندس علی صداقت

مهندس حسام­الدین عطائیان دهکردی

مهندس احسان فخارزاده نایینی

مهندس رضا ملكان

مهندس حميدرضا مهرور

مهندس علیرضا نعمتی­ زاده

مهندس امیر خوشنویسان