جوایز نقدی تیم های دانشجویی برتر شرکت کننده در سومین دوره مسابقات کشوری دیوار خاک مسلح

به زودی اعلام خواهد شد
 


به تیم های برتر و برگزیده مسابقات مشوق های زیر اعطا خواهد شد:

 

1-گواهی حضور در مسابقات ملی

2-گواهی کسب رتبه در مسابقات ملی

3-اهداء تندیس مسابقات