برای دانلود آیین نامه سومین دور مسابقات از لینک زیر دانلود فرمایید.

 

 

 

 

* دانلود آیین نامه سومین دور مسابقات *
 

برای دانلود فایل pdf فرمت گزارش کار نویسی سومین دور مسابقات از لینک زیر دانلود فرمایید.

 و جهت دانلود فایل world فرمت گزارش کار نویسی به کانال مسابقات مراجعه فرمایید.

 

* دانلود فرمت گزارش کار سومین دور مسابقات *