انجمن ژئوتكنيك ايران

دكتر بهروز گتمیری، رئيس انجمن ژئوتکنیک ایران

(رئيس‌کل مسابقات ادواري ديوار خاك مسلح)

 

 

دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

دكتر حسن قاسم زاده، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران 

( رئیس سومین دوره مسابقات ملی ديوار خاك مسلح)

 

 

دبیر مسابقات

مهندس نیلوفر زنگباری، نماینده انجمن ژئوتکنیک ایران

 

دبیر كميته اجرايي

آقای مهدی باقری، عضو انجمن علمی عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 

 

كميته سياست گذاري

مهندس آرميتا اوبائي

مهندس علی بیات

مهندس مهدیه سادات ترابی

مهندس نیلوفر زنگباری

مهندس هانیه سیدهاشمی

مهندس ندا مكرم

مهندس رضا ملكان

مهندس حميدرضا مهرورز

 

 

با تشکر از همکاری پروفسور "اسکات مری(Scott Merry)" و "ویلیام کیچ(William A. Kitch)"، نویسندگان آیین نامه مسابقات جهانی GeoWall .

 

 

 

كميته نظارت بر آیین‌نامه

دکتر کامبیز بهنیا

دکتر سعید لاجوردی

دکتر جواد نظری افشار

دکتر سعید غفارپور جهرمی
 

دبير كميته داوران

دكتر كامبيز بهنيا، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره انجمن ژئوتکنیک ایران

 

كميته داوران

دکتر سعید لاجوردی

دکتر جواد نظری افشار

مهندس نيلوفر زنگباری

مهندس هانیه سیدهاشمی

مهندس آرمیتا اوبائی

مهندس مهدیه سادات ترابی

مهندس ندا مکرم

مهندس رضا ملکان

مهندس حمیدرضا مهرورز

 

كميته کمک داوران

 

 در حال تکمیل 

 

کمیته تدوين آيين‌نامه مسابقات

مهندس آرميتا اوبائي

مهندس مهدیه سادات ترابی

مهندس نیلوفر زنگباری

مهندس هانیه سیدهاشمی

مهندس ندا مكرم

مهندس رضا ملكان

مهندس حميدرضا مهرورز

 

كميته اجرایی مسابقات

مهدی باقری
مهدیس نوروزی
 صبا خلیلی
علی صاحب زمانی
محمد حسین رامین
کتایون کاویانی
 پویان مظفری
علی نوری
علی صاحب زمانی
محمد عرفان

کمیته مالی و حامیان

آرميتا اوبائي

 

روابط عمومی واطلاع رسانی

مهدیس نوروزی
 صبا خلیلی
 

کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی 

 پویان مظفری 

 

کمیته تبلیغات

کتایون کاویانی
 مهدی بیدکی

کمیته انفورماتیک

امیر رضایی

واحد رسانه

امیراحمد خوشنویسان

 

کمیته تدارکات و پشتیبانی

علی صاحب زمانی
محمد حسین رامین
مسعود میرزایی