جوایز نقدی تیم های دانشجویی برتر شرکت کننده در دومین دوره مسابقات کشوری دیوار خاک مسلح

 

تیم اول : 30 میلیون ریال 

تیم دوم : 20 میلون ریال

تیم سوم : 10 میلیون ریال

 


به تیم های برتر و برگزیده مسابقات مشوق های زیر اعطا خواهد شد:

 

1-گواهی حضور در مسابقات ملی

2-گواهی کسب رتبه در مسابقات ملی

3-اهداء تندیس مسابقات

4-هدیه و بسته فرهنگی

5- اهدای تقدیر نامه مسابقات