انجمن ژئوتكنيك ايران

دكتر بهروز گتمیری، رئيس انجمن ژئوتکنیک ایران

(رئيس‌کل مسابقات ادواري ديوار خاك مسلح)

 

 

دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

دکتر سعيد غفارپور جهرمي، رئيس دانشكده مهندسي عمران دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

( رئیس دومين دوره مسابقات ملی ديوار خاك مسلح)

 

 

دبیر مسابقات

مهندس حمیدرضا مهرورز ، نماینده انجمن ژئوتکنیک ایران

 

دبیر كميته اجرايي

علیرضا نعمتی زاده، عضو انجمن علمي عمران، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي

 

 

كميته سياست گذاري

مهندس آرميتا اوبائي

مهندس علی بیات

مهندس مهدیه سادات ترابی

مهندس نیلوفر زنگباری

مهندس هانیه سیدهاشمی

مهندس ندا مكرم

مهندس رضا ملكان

مهندس حميدرضا مهرورز

 

 

با تشکر از همکاری پروفسور "اسکات مری(Scott Merry)" و "ویلیام کیچ(William A. Kitch)"، نویسندگان آیین نامه مسابقات جهانی GeoWall .

 

 

 

كميته نظارت بر آیین‌نامه

دکتر سعید غفارپور جهرمی

دکتر مهدی جلیلی

دکتر جواد نظری افشار

 

دبير كميته داوران

دكتر كامبيز بهنيا، عضو هيات علمي دانشگاه تهران و عضو هیات مدیره انجمن ژئوتکنیک ایران

 

كميته داوران

دکتر مهدی جلیلی

دکتر جواد نظری افشار

مهندس نيلوفر زنگباری

مهندس هانیه سیدهاشمی

مهندس آرمیتا اوبائی

مهندس مهدیه سادات ترابی

مهندس ندا مکرم

مهندس رضا ملکان

مهندس حمیدرضا مهرورز

 

كميته کمک داوران

مهندس ژیلا پاشایی

مهندس پرستو تاجیک

مهندس زهرا کاویار

مهندس امین مرادی

مهندس محسن میرزایی

مهندس احمد میری

مهندس حمید نصرتی

مهندس مهیا واحدی

مهندس امین همتی

مهندس سعید عسگریان

مهندس مرضیه شهرکی

مهندس میلاد بذلی

مهندس حامد اشرفی

مهندس علی معمارزاده

مهندس داریوش شریفی اسدی

مهندس محمد حسین درستکار

مهندس فرید مجتهدی

مهندس زهرا خاکزاد

مهندس محمود وهدانی

مهندس مهیار عظیما

مهندس هاشم عزتی

مهندس نگین نوارچی

مهندس سعید عسگریان

مهندس نفیسه زکی زاده

مهندس عباس رضامند

مهندس ساره بحرینی

مهندس رکسانا خیری

 

 

کمیته تدوين آيين‌نامه مسابقات

مهندس آرميتا اوبائي

مهندس مهدیه سادات ترابی

مهندس نیلوفر زنگباری

مهندس هانیه سیدهاشمی

مهندس ندا مكرم

مهندس رضا ملكان

مهندس حميدرضا مهرورز

 

كميته اجرایی مسابقات

محمد عزیزی 

حامد مرادی

مجید شبانی نژاد

محمد مومنی 

محسن مرادی 

احمد صادقی درویش

محمد حاج هاشم خانی

 

کمیته مالی و حامیان

آرميتا اوبائي

 

روابط عمومی واطلاع رسانی

آقاي اسماعيل احمدي (مسئول دفتر دانشكده مهندسی عمران)

هانیه سیدهاشمی

 

کمیته هماهنگی و برنامه‌ریزی

علی بیات

رضا ملکان

 

 

کمیته تبلیغات

مهدیه سادات ترابی

ندا مکرم

 

کمیته انفورماتیک

امیر رضایی

 

کمیته تدارکات و پشتیبانی

مهیار عظیما

محمد عزیزی

محمد صادق رفیعی