جوایز نقدی  احتمالي تیم ها ی برتر مسابقات (به شرط تحقق كامل حمايت مالي) :

تیم اول : 30 میلیون ریال 

تیم دوم : 20 میلون ریال

تیم سوم : 10 میلیون ریال


 

به تیم های برتر و برگزیده مسابقات مشوق های زیر اعطا خواهد شد:

1-گواهينامه بين المللي از طرف انجمن بين المللي ژئوسنتتيك IGS 

2-گواهی حضور در مسابقات ملی

3-گواهی کسب رتبه در مسابقات ملی

4-اهداء تندیس مسابقات

5-هدیه و بسته فرهنگی

6-هدیه نقدی

7-تقدیرنامه از طرف دانشگاه

8- تقديرنامه از طرف انجمن هاي حامي