كميته سياست گذاري مسابقات

 

خانم ها :

             آرميتا اوبائي

             مهدیه سادات ترابی

             نیلوفر زنگباری

             هانیه سیدهاشمی

             ندا مكرم

 

آقایان :

             علی بیات

            حميدرضا مهرورز

            رضا ملكان

            محمد امین گلچین